Contact

Contact

Control center

phone +49 (0) 30 37 59 81-21 fax +49 (0) 30 37 59 81-22 E-mail: disposition@hvle.de

Administration

phone +49 (0) 30 37 59 81-0 fax +49 (0) 30 37 59 81-999 E-mail: info@hvle.de

----------------------------------------------

Member of the Executive Board
Dipl. Ing. Ludolf Kerkeling
Dipl. Ing. Martin Wischner

phone +49 (0) 30 37 59 81-0 fax +49 (0) 30 37 59 81-999

Sales
Dipl.-Ing. Sebastian Koch

phone +49 (0) 30 37 59 81-28 fax +49 (0) 30 37 59 81-999

Sales - Poland
Stefan Konowecki

phone +48 (601) 36 17 34

Production
Dipl. Wirtsch.-Ing. (FH) Manuel Peschel

phone +49 (0) 30 37 59 81-37 fax +49 (0) 30 37 59 81-22

Technology
Rail Operations Manager - Technology
Dipl. Wirtsch.-Ing. (FH) / Dipl. Masch. - Ing (FH)
Uwe Wullstein

phone +49 (0) 30 37 59 81-48 fax +49 (0) 30 37 59 81-22

Fleet Manager Locomotives
Dirk Brandenburg

phone +49 (0) 3944 362 92-13 fax +49 (0) 3944 362 92-16

Fleet Manager Wagons
Frank Sadowski

phone +49 (0) 30 37 59 81-72 fax +49 (0) 30 37 59 81-999

Maintenance
Harald Nitzsche

phone +49 (0) 30 37 59 81-25 fax +49 (0) 30 37 59 81-22

Rail Operations Manager - Infrastructure
Dipl. Ing. (FH) Armin Müller

phone +49 (0) 30 37 59 81-42 fax +49 (0) 30 37 59 81-999

----------------------------------------------

Berlin Spandau Office

Havelländische Eisenbahn Aktiengesellschaft Schönwalder Allee 51 13587 Berlin

Sirko Kerstan

phone +49 (0) 30 37 59 81-20 fax +49 (0) 30 37 59 81-22


Blankenburg Office

Havelländische Eisenbahn Aktiengesellschaft Am Platenberg 7 38889 Blankenburg/Harz

Site Manager - Blankenburg/Harz
Holger Beesch

phone +49 (0) 3944 362 92-0 fax +49 (0) 3944 362 92-16


Celle Office

Havelländische Eisenbahn Aktiengesellschaft Biermannstraße 44 29221 Celle

Site Manager - Celle
Peter Suhm

phone +49 (0) 5141 97 408–20 fax +49 (0) 5141 97 408–18


Hennigsdorf Office

Havelländische Eisenbahn Aktiengesellschaft Schönwalder Allee 51 13587 Berlin

Site Manager - Hennigsdorf
Tilo Zinn

phone +49 (0) 3302 402-48 fax +49 (0) 3302 20 31 26